• 1 .

  • 6

  • 5

  • 1

Tin tức - sự kiện
Hướng dẫn triển khai thực hiện điều khoản chuyển tiếp tại QCVN 31:2014/BGTVT
Ngày 08/6/2015, Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng có công văn số 1924/SGTVT-QLVT&PT gửi các hiệp hội vận tải, các đơn vị kinh doanh vận tải tại Đà Nẵng hướng dẫn triển khai thực hiện điều khoản chuyển tiếp tại QCVN 31:2014/BGTVT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô.
  Nội dung hướng dẫn triển khai theo công văn số 6240/BGTVT-KHCN ngày 19/5/2015 của Bộ Giao thông vận tải, cụ thể như sau:
   1. Đối với TBGSHT sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu đã được cấp Giấy chứng nhận hợp quy theo QCVN 31:2011/BGTVT (Quy chuẩn cũ):
   a) Các Giấy chứng nhận hợp quy theo Quy chuẩn cũ vẫn còn giá trị đến hết thời hạn ghi trên Giấy chứng nhận (không phải thực hiện các thủ tục chứng nhận lại). Theo đó, sau ngày 15/4/2015, các TBGSHT có kiểu loại phù hợp theo Giấy chứng nhận còn hiệu lực (theo Quy chuẩn cũ) vẫn được phép lắp đặt trên phương tiện kinh doanh vận tải với điều kiện các thiết bị đó phải được nâng cấp, bổ sung tính năng theo quy định tại Quy chuẩn 31:2014/BGTVT (Quy chuẩn mới).
   b) Các TBGHST phù hợp Quy chuẩn cũ, đã lắp đặt trên phương tiện kinh doanh vận tải trước ngày 15/4/2015 thì chủ phương tiện phải thực hiện nâng cấp, bổ sung các tính năng kỹ thuật theo quy định tại Quy chuẩn mới,chậm nhất trước ngày 31/12/2017.
   2. Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng đề nghị các đơn vị KDVT phối hợp với các đơn vị cung cấp TBGHST triển khai nâng cấp, bổ sung tính năng kỹ thuật đối với TBGSHT đã lắp trên xe ô tô KDVT theo lộ trình tại điều khoản chuyển tiếp của Quy chuẩn 31:2014/BGTVT.
   3. Đối với các TBGSHT lắp đặt mới, đề nghị các đơn vị KDVT yêu cầu nhà cung cấp TBGSHT nâng cấp, bổ sung tính năng theo quy định tại Quy chuẩn mới trước khi lắp đặt trên xe ô tô KDVT.
   4. Các hiệp hội vận tải tại Đà Nẵng triển khai tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho các đơn vị KDVT về các nội dung liên quan đến việc lắp đặt và lộ trình nâng cấp, bổ sung tính năng đối với TBGSHT theo quy định tại điều khoản chuyển tiếp của Quy chuẩn mới.
   5. Trường hợp có vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, các hiệp hội, đơn vị KDVT có thể gửi báo cáo về Sở GTVT Đà Nẵng để đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam có hướng dẫn cụ thể.
Theo SGTVT Đà Nẵng
 
Các bài viết khác